21. August 1996


Montage Mountain, Scranton, PA, USA