14. November 1973


Jai Alai Fronton, Miami, FL, USA