1. December 1973


Metropolitan Sports Arena, Minneapolis, MN,USA


recorded tracks : Hoedown, Rondo